திருமந்திரமாலை எனப் பெயர்பெற்ற 'திருமந்திரம்' என்னும் தெய்விக நூலின் மூன்று தொகுதிகளைப் பதவுரை தெளிவுரையுடன் வெளியிட்டுள்ளோம். இம்மூன்று நூல்களுக்கு பதப்பொருள்

Showing all 4 results

Showing all 4 results