சிவன் வேறு என்று எண்ணாது. திருவாசக ஏட்டினைப் பலர் நாடோறும் பூசையில் வைத்து வழிபடுவதை இன்றும் காணலாம். இது மற்றோர் சிறப்பு ஆகும்.

Showing the single result

Showing the single result