இந்நூல் வெளிவருவதற்கு முன்பு எதிர்பாராத விதமாக இறைவன் திருவடி சேர்ந்தார். பொன்றும் அவர் பொன்னுடல் மறைய நேர்ந்தாலும்

Showing all 4 results

Showing all 4 results